Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Zverejnenie Výzvy č. 35/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č. ...

Výzva č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov Danú ...

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení ...

Oznámenie o rozdelení žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) informuje žiadateľov a záujemcov o poskytnutie priamych podpôr v roku 2019 o rozdelení žiadateľov podľa skupín právnických osôb (PO) a skupín fyzických ...

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 32. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/231 zo 7. februára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 32. ...

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci ...
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych ...

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na ...
PPA ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. ...

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019, ktorým sa začína nákup sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania, vyhlásila nákup sušeného ...

Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 31. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 31. ...

Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV ...

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení, vyhlásila ...

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020
PPA oznamuje, že na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde v rámci výziev OPRH 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam ...

Nedostupnosť elektronických služieb PPA
PPA oznamuje, že z dôvodu technickej údržby budú elektronické služby PPA nedostupné v čase od 24. 1. 2019 (8.00 h) do 25. 1. 2019 (24.00 h).

OZNÁMENIE O UKONČENÍ POSKYTNUTIA POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE URČITÝCH SYROV
Európska Komisia delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 992/2014 z 22. septembra 2014, zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 950/2014 zo 4. ...

Oznámenie o vyhlásení nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie ...
„Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje vyhlásenie nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže“.

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre prvú individuálnu výzvu na nákup sušeného ...
„Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/482 z 22. marca 2018 nestanovuje maximálnu nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre prvú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v ...

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre druhú individuálnu výzvu na nákup sušeného ...
„Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/609 z 19. apríla 2018 nestanovuje maximálnu nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ...

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre tretiu individuálnu výzvu na nákup ...
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/735 zo 17. mája 2018 nestanovuje maximálnu nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre tretiu individuálnu výzvu na predkladanie ponúk ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom