Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych ...
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) v zmysle zákona č. ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave v zmysle schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie ...
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci na ...

Tlačová správa - PPA už vyplatila žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky za 3,2 milióna eur
• PPA už schválila 99,25 % žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky za rok 2019 • Žiadatelia už majú vyplatených viac ako 3,2 milióna eur a ďalšie platby prebiehajú • Počet ...

Registrácia žiadateľov pre opatrenie Zelená nafta 2019+
Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) na povinnosť registrácie v DataCentre, a to v termíne od 10. júla 2019 do 09. ...

PPA predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta
PPA vzhľadom na vysoký záujem v posledných dňoch predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta 2019. ...

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr nájdete tu.

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka
PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. ...

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo ...
PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, zverejnila Výzvu na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, ...
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka ...

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení ...
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRV Sprievodcu finančnou ...

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka
PPA ukončila predaj sušeného odstredeného mlieka po 37. čiastkovej výzve na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na ...

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRV Sprievodcu administratívnou ...

Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci ...
PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú do kategórie podporovanej prvovýroby v rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2019+

Tlačová správa - PPA začína s registráciou žiadateľov na 30-miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
• Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky • Záujemcovia o podporu zo Zelenej nafty 2019+ si musia vytvoriť konto na portáli štátneho Datacentra medzi 10. ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Tlačová správa - PPA získala certifikát riadenia informačnej bezpečnosti ako banka
• PPA má náročný bezpečnostný certifikát na úrovni banky Bratislava, 2. júla 2019 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne prešla procesom certifikácie riadenia informačnej ...

Sprievodca kontrolou na mieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v častiPPA / Podpory / Priame podpory /Oznámenia Sprievodcu kontrolou na mieste pre priame podpory ...

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV ...

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom