Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 35. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/619 zo 17. apríla 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 35. ...

Vyjadrenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k statusu uverejnenom facebook profile Domáci ...
-

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 34. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/465 z 21. marca 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 34. ...

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2019
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do ...

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019 Danú informáciu nájdete v časti : PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné ...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020 Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / ...

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia 2019
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2018/2019
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2018/2019
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Príručka pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Priame podpory /Oznámenia Príručku pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019.

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
PPA vychádzajúc v ústrety žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj prijímateľom, ktorí majú povinnosť doložiť doklady z obstarávania pripravila možnosť zverejňovať oznámenia o ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného ...
PPA oznamuje, že Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. ...

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy 27/PRV/2018 a uzavretí hodnotiaceho kola
Uzavretie výzvy 27/PRV/2018 z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a uzavretie 14 hodnotiaceho kola

Monitorovacia správa MAS - výnimka za rok 2018
Výnimka predloženia monitorovacej správy MAS za rok 2018

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do ...

Informácia o postupe získania prístupu do aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) pre ...
PPA oznamuje záujemcom o vytvorenie prístupu do aplikácie GSAA pre rok 2019, že podmienkou je podanie Identifikačného listu na rok 2019 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Dodatok č.2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja ...
PPA oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že uverejnila v časti PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Príručka pre prijímateľa ( http://www.apa. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom