Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu ...
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA", aby sa k tomuto dokumentu ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 3.10.2019
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 3.10.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 3.10.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania. ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA ", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné ...

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia ...
PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach.

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie ...
PPA oznamuje žiadateľom o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo a lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov, u ktorých je rok 2019 ...

Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020, že aktualizovala prílohu č. 2 k Príručke pre prijímateľa – Žiadosť o vypracovanie záložného práva. ...

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podopry / PRV 2014 - 2020 / Usmernenia PPA bol zverejnený dokument Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové ...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020. ...

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 42/PRV/2019 pre podopatrenie 5.1
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 5.1 Výzvu č. ...

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení ...
PPA oznamuje prijímateľom PRV 2014 – 2020, že v prípade predkladania záverečných žiadostí o platbu v podopatrení 4.1 prijímateľ v rámci povinných príloh predkladá aj prílohu č. 6 k ŽoP. ...

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ...
Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské mlieko pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ...
Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ovocie a zelenina pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023

Výzva č. 24/PRV/2017 – aktualizácia č. 1
Pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 4 – ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych ...
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) v zmysle zákona č. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom