Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Oznámenie
PPA oznamuje zmenu adresy RP Michalovce platnú od 15.3.2019. Regionálne pracovisko bolo presťahované na adresu Plynárenská 4.

Dodatok č.2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja ...
PPA oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že uverejnila v časti PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Príručka pre prijímateľa (http://www.apa. ...

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2020 – ...
PPA oznamuje žiadateľom v školskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na ...

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2020 – ...
PPA oznamuje žiadateľom v školskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na ...

Verzia 5.0 Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 22/PRV/2017
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie ...

Usmernenie MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia

Oznámenie o zmene termínov na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/282 z 15. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie ponúk, ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 33. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/303 z 21. februára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 33. ...

Oznámenie pre prijímateľov
Oznámenie PPA prijímateľom nenávratného finančného príspevku o novom spracovaní záložných zmlúv a výmazu záložného práva.

Zverejnenie Výzvy č. 35/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č. ...

Výzva č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov Danú ...

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení ...

Oznámenie o rozdelení žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) informuje žiadateľov a záujemcov o poskytnutie priamych podpôr v roku 2019 o rozdelení žiadateľov podľa skupín právnických osôb (PO) a skupín fyzických ...

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 32. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/231 zo 7. februára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 32. ...

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci ...
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych ...

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na ...
PPA ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. ...

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019, ktorým sa začína nákup sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania, vyhlásila nákup sušeného ...

Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom