Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 42/PRV/2019 pre podopatrenie 5.1
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 5.1 Výzvu č. ...

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení ...
PPA oznamuje prijímateľom PRV 2014 – 2020, že v prípade predkladania záverečných žiadostí o platbu v podopatrení 4.1 prijímateľ v rámci povinných príloh predkladá aj prílohu č. 6 k ŽoP. ...

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ...
Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské mlieko pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ...
Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ovocie a zelenina pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023

Výzva č. 24/PRV/2017 – aktualizácia č. 1
Pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 4 – ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych ...
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) v zmysle zákona č. ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave v zmysle schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie ...
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci na ...

Tlačová správa - PPA už vyplatila žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky za 3,2 milióna eur
• PPA už schválila 99,25 % žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky za rok 2019 • Žiadatelia už majú vyplatených viac ako 3,2 milióna eur a ďalšie platby prebiehajú • Počet ...

Registrácia žiadateľov pre opatrenie Zelená nafta 2019+
Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) na povinnosť registrácie v DataCentre, a to v termíne od 10. júla 2019 do 09. ...

PPA predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta
PPA vzhľadom na vysoký záujem v posledných dňoch predlžuje termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta 2019. ...

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr nájdete tu.

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka
PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. ...

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo ...
PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, zverejnila Výzvu na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, ...
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka ...

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka
PPA ukončila predaj sušeného odstredeného mlieka po 37. čiastkovej výzve na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na ...

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRV Sprievodcu administratívnou ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom