Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Oznámenie o aktualizovanom predajnom zozname sušeného odstredeného mlieka
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení, vyhlásila ...

Zamestnanci PPA podporili Detské kardiocentrum hromadným odberom krvi
Darcovstvo krvi sa na PPA stáva tradíciou, ktorou zamestnanci PPA vyjadrujú svoj humánny postoj k chorým ľuďom a ľuďom po úrazoch. V priestoroch ústredia PPA v Bratislave sa v piatok 7.6. ...

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2019, že dňa 04.06.2019 vykonala predbežnú krížovú kontrolu, ktorej výsledky sú dostupné v aplikácii GSAA v záložke „Výsledky kontroly“.

Usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného ...
PPA oznamuje žiadateľom/prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA Usmernenie ...

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 40/PRV/2019 pre podopatrenie 8.6
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.6 Výzvu č. ...

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
PPA vychádzajúc v ústrety žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj prijímateľom, ktorí majú povinnosť doložiť doklady z obstarávania pripravila možnosť zverejňovať oznámenia o ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 36. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 36. ...

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.

Oznámenie PPA v súvislosti so zverejnením aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného ...
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje Miestnym akčným skupinám (MAS), ktoré majú s PPA platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Aktivít ...

Oznámenie pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci ...
-

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2018
Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2018 sa bude konať dňa 27. mája 2018 o 13.00 hod. v budove ústredia PPA na Hraničnej č. 12 v Bratislave.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č.SA. ...

Tlačová správa
PPA po dohode s Generálnou prokuratúrou SR podáva trestné oznámenia za tzv. križovanie žiadostí o priame platby pre poľnohospodárov.

Verzia 5.1. Usmernenia MPRV SR č. 6461/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti :PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Technická pomoc

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a ...
PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 35. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/619 zo 17. apríla 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 35. ...

Vyjadrenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k statusu uverejnenom facebook profile Domáci ...
-

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 34. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/465 z 21. marca 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 34. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom