Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

PPA získala za Zelenú naftu prestížne ocenenie digitalizácie štátnej správy ITAPA 2019
• PPA získala za plne elektronické opatrenie „Zelená nafta“ ocenenie ITAPA 2019 • Zelená nafta je jedno z najlepších debyrokratizačných opatrení roku ...

Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV ...

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka
PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2019.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020 Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / ...

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 41/PRV/2019
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / ...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020.

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej ...
PPA oznamuje žiadateľom začatie vykonávania administratívnej kontroly na JŽ 2019 za účelom overenia roku rozorania resp. veku porastu. ...

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení ...

Výzva č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu ...
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA", aby sa k tomuto dokumentu ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 3.10.2019
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 3.10.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 3.10.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania. ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA ", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné ...

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia ...
PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach.

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie ...
PPA oznamuje žiadateľom o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo a lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov, u ktorých je rok 2019 ...

Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020, že aktualizovala prílohu č. 2 k Príručke pre prijímateľa – Žiadosť o vypracovanie záložného práva. ...

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podopry / PRV 2014 - 2020 / Usmernenia PPA bol zverejnený dokument Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové ...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020. ...

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 42/PRV/2019 pre podopatrenie 5.1
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 5.1 Výzvu č. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom