Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Povinnosť žiadateľov dodržiavať podmienky stanovené legislatívou EÚ a SR
Žiadatelia sa každoročne uchádzajú o priame podpory v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 17.01.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 17.01. ...
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 17.01.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 30. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/40 z 10. januára 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 30. ...

Inštrukcie k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Inštrukciu k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018 v zmysle schémy minimálnej ...

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018
Aktualizácia č. 2 výzvy č. 30/PRV/2018 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. ...

Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný ...
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Zameranie výzvy: Zavlažovanie

Oznam o nedostupnosti telefonickej info linky 02/52 73 38 00
Z technických príčin nebude dňa 27. a 28. 12.2018 obsluhovaná telefónna linka pre verejnosť - tel. č.: +421 2 52 73 38 00. ...

OZNAM
PPA oznamuje, že dňa 31.12.2018 budú všetky regionálne pracoviská, ako aj ústredie PPA vrátane podateľne zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

OZNÁMENIE O ZMENE LEHÔT NA PREDKLADANIE PONÚK DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDAJ SUŠENÉHO ...
PPA oznamuje zmenu lehôt na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka

Tlačová správa
PPA vyplatila priame platby už 85 % poľnohospodárom • PPA schválila priame platby už 16 044 poľnohospodárom • Malí farmári majú schválených už cez 12 000 žiadostí • Aj s preddavkami na ...

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2018/2019
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 29. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1982 z 13. decembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 29. ...

Oznámenie pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného ...
o vyhlásení nových výziev v rámci Priority Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach, ...

Oznam pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu ...
V súvislosti s vykonanou zmenou organizačnej štruktúry Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (RO OP RH), platnej od 1. júla 2018 na základe dodatku č. ...

Výzva č. 37/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva

Tlačová správa
Protikorupčné opatrenia PPA už prinášajú výsledky – Slovensko nepríde o desiatky miliónov eur pre poľnohospodárov • SR sa vďaka protikorupčným opatreniam vyhlo pokute v desiatkach miliónov ...

Tlačová správa
PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom. Od decembra ich má schválených už cez 14 000 v celkovej výške 222,5 milióna eur. ...

Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci ...
PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1879 rozširuje predajný zoznam sušeného odstredeného mlieka. ...

Oznámenie pre žiadateľov z výzvy č. 22/PRV/2017 – Podopatrenie 7.4
Zaslanie osvedčení o zvolení za starostu obce v podobe úradne osvedčenej fotokópie. Dané oznámenie nájdete v časti: PPA / Pordpory / Projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / Oznámenia k PRV


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:






Odporúčame:
Drevenica pod Lanom