Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Oznámenie pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného ...
o vyhlásení nových výziev v rámci Priority Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach, ...

Oznam pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu ...
V súvislosti s vykonanou zmenou organizačnej štruktúry Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (RO OP RH), platnej od 1. júla 2018 na základe dodatku č. ...

Výzva č. 37/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva

Tlačová správa
Protikorupčné opatrenia PPA už prinášajú výsledky – Slovensko nepríde o desiatky miliónov eur pre poľnohospodárov • SR sa vďaka protikorupčným opatreniam vyhlo pokute v desiatkach miliónov ...

Tlačová správa
PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom. Od decembra ich má schválených už cez 14 000 v celkovej výške 222,5 milióna eur. ...

Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci ...
PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1879 rozširuje predajný zoznam sušeného odstredeného mlieka. ...

Oznámenie pre žiadateľov z výzvy č. 22/PRV/2017 – Podopatrenie 7.4
Zaslanie osvedčení o zvolení za starostu obce v podobe úradne osvedčenej fotokópie. Dané oznámenie nájdete v časti: PPA / Pordpory / Projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / Oznámenia k PRV

Petícia za vyriešenie tzv. „dvojitých deklarácií“ v užívaní pozemkov v k. ú. ...
„Petícia za vyriešenie tzv. „dvojitých deklarácií“ v užívaní pozemkov v k. ú. Liesek, Čimhová a Vitanová – problém fiktívnej deklarácie užívania pozemkov“, v ktorej požadujú vyriešenie problému ...

Výzvu č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov Danú ...

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2018
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory na rok 2018, že dňom 03.12.2018 pristúpila k distribúcii rozhodnutí na Jednotnej žiadosti na rok 2018. ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 28. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1837 z 22. novembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 28. ...

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ...
PPA oznamuje žiadateľom o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, že v roku 2019 bude možné požiadať o predĺženie ...

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2018
PPA oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok ...

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 27/PRV/2018
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie ...

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO
PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, AEKO a EKO, že na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2018 zistila podozrenie z ...

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podopry / PRV 2014 - 2020 / Usmernenia PPA bol zverejnený dokument Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové ...

Oznámenie riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k prístupu do portálu ...
Z dôvodu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku zo strany miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 č. 292/2014 Z. z. ...

Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. ...
Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný ...

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZABEZPEČENIE ÚČASTI CHOVATEĽOV A ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 27. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1686 z 8. novembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 27. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom