Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka
PPA ukončila predaj sušeného odstredeného mlieka po 37. čiastkovej výzve na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na ...

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRV Sprievodcu administratívnou ...

Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci ...
PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú do kategórie podporovanej prvovýroby v rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2019+

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo ...
PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, zverejnila Výzvu na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+

Tlačová správa - PPA začína s registráciou žiadateľov na 30-miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
• Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky • Záujemcovia o podporu zo Zelenej nafty 2019+ si musia vytvoriť konto na portáli štátneho Datacentra medzi 10. ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou ...
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA. ...

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr nájdete tu.

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení ...
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRV Sprievodcu finančnou ...

Tlačová správa - PPA získala certifikát riadenia informačnej bezpečnosti ako banka
• PPA má náročný bezpečnostný certifikát na úrovni banky Bratislava, 2. júla 2019 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne prešla procesom certifikácie riadenia informačnej ...

Sprievodca kontrolou na mieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v častiPPA / Podpory / Priame podpory /Oznámenia Sprievodcu kontrolou na mieste pre priame podpory ...

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV ...

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie ...

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina.
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2019. ...

Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr nájdete tu.

Oznámenie PPA o zverejnení Prílohy č. 5 k ŽoP
PPPA za účelom zjednodušenia procesov týkajúcich sa administrovania ŽoP umožní prijímateľom NFP súčasne pri predložení Žiadosti o platbu oznámiť PPA vyplnením Prílohy č. ...

Oznam o nedostupnosti ústredia a regionálnych pracovísk PPA - dňa 28.6.2019
Dňa 28.6.2019 sa zamestnanci PPA zúčastňujú priebežného vzdelávania podľa § 162 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 24.06.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania. ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 24.06.2019
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 24.06.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy. ...

Zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 vo formáte XML 2003 k 21.6.2019
PPA oznamuje, že na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde v rámci výziev OPRH 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam ...

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 37. ...
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1016 z 20. júna 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 37. ...


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom