Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

 

Slovenským pekárom otvárajú nové odbytové cesty rekreačné poukazy
Pozitívny efekt zavedenia rekreačných poukazov pociťujú nielen domáci hotelieri a reštaurácie, ale aj slovenskí výrobcovia čerstvého pečiva. ...

Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám
V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy v ochrane lesa. ...

Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku
Na území SR bol zaznamenaný už druhý prípad vtáčej chrípky. Obe nákazy boli diagnostikované v drobnochove hydiny. Prvá v obci Zbehy, okres Nitra a druhá v obci Cífer, okres Trnava. ...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhalila porušenia zákona v 38 percentách kontrol
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (SLDI) zriadená koncom roku 2018 aktuálnym vedením agrorezortu na potieranie ilegálnej činnosti pri ťažbe dreva, jeho uvádzaní na trh a pri ...

Až polovica peňazí, ktoré Slováci minú na potraviny, končí v kontajneri
Problém plytvania potravinami a množstvo vyprodukovaného potravinového odpadu predstavuje závažný globálny problém, ktorý sa týka aj Slovenska. ...

Oznámenie o výške platieb určených pre AEKOa EP v PRV SR 2014-2020 (č. 10913/2019/620)
-

Nariadenie vlády SR č. 497/2019 Z. z.
-

Africký mor ošípaných ohrozuje celé územie SR
Od júla 2019 sa na Slovensku vyskytlo 35 prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri a 11 prípadov v chovoch domácich ošípaných. ...

Vtáčia chrípka je po troch rokoch opäť na Slovensku
Na území Slovenskej republiky sme v chove hydiny, po takmer troch rokoch, diagnostikovali vtáčiu chrípku. ...

Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v celej svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. ...

Podklad pre konzultácie
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., zo 7. ...

Predbežná informácia
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., zo 7. ...

Revidovaný Národný lesohospodársky plán započítavania Slovenskej republiky a vysvetlenie ...
V súlade s čl. 8 ods. 6) a ods. 7) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo ...

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. ...

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2019-47 pre ...
-

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ...
-

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na ...
-

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ...
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. januára 2020

Výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert" pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA
Spoločný technický sekretariát programu ENI CBC HU-SK-RO-UA (ďalej len „program") vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert", pričom cieľom je nájsť ...

9. Monitorovací výbor IROP – 29.10.2019
-


Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom